תנאי השימוש

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורך האחרון באתר או במערכת. השימוש באתר או במערכת מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אל תשתמש באתר אינטרנט זה או במערכת.

אקטיב טרייל בע”מ (“אקטיב טרייל”) מספקת לעסקים וארגונים מגוון רחב של כלים ומשאבים כדי ליצור, להפעיל ולנהל קמפיינים שיווקיים באינטרנט או שירותים אחרים, לרבות סקרים, הודעות טקסט (סמס) ודפי נחיתה (“מערכת דיוור אלקטרוני”). מערכת הדיוור האלקטרוני וכל השירותים ומוצרים הנלווים לה ייקראו להלן בתנאי שימוש אלו “המערכת“. המערכת של אקטיב טרייל לא תשמש עבור שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי וללא הסכמת המקבל (המכונה לעתים “ספאם” או “דואר זבל”). ראה לענין זה את מדיניות האנטי ספאם שלנו, אשר נחשבת חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

להלן תנאי השימוש עבור גישה לאתר אינטרנט זה ולשימוש במערכת. על ידי לחיצה על כפתור ‘אני מסכים’ בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון האקטיב טרייל שלך או על ידי גישה לשירותים של אקטיב טרייל באמצעות כל ממשק API, אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש שלהלן.

1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

© 2004-2019 אקטיב טרייל בע”מ. כל הזכויות שמורות.

אתר זה, והמידע אשר הוא מכיל, הוא קניינה של אקטיב טרייל, החברות הקשורות לה ומעניקי רשיונותיה, והוא מוגן מפני העתקה והפצה לא מורשית על ידי הדין המקומי, דיני זכויות יוצרים, דיני סימני מסחר, אמנות בינ”ל ודיני קנין רוחני מקומיים ובינ”ל . לצורך המחשה בלבד, “אקטיב טרייל” והלוגו של אקטיב טרייל הם סימנים רשומים של אקטיב טרייל בע”מ עפ”י הדין של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות. שמות או סימנים של מוצרי או שירותי אקטיב טרייל אחרים המופיעים באתר זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של אקטיב טרייל בע”מ ו/או חברות קשורות. העדר שם או לוגו של מוצר או שירות מרשימה זו אינו מהווה ויתור על הסימן המסחרי של אקטיב טרייל או זכויות הקניין הרוחני לגבי השם או הלוגו כאמור.

2. מצגים ואישורים

בכפוף בכל מקרה לתנאים המפורטים ביתר ההסכם (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), הנך מסכים ומאשר כדלקמן:

 • המערכת לא תשמש למשלוח של דואר אלקטרוני לא רצוי (המכונה לעתי “דואר זבל” או “ספאם”).
 • המערכת תשמש רק למטרות חוקיות ובהתאם לדיני המדינה והחוק הבינ”ל.
 • מערכת הדיוור האלקטרוני תהיה כפופה לדמי מנוי חודשיים לאחר השלמת תקופת ניסיון ללא תשלום או במקרה של חריגה מהמגבלה הכמותית למנוי לא משלם. מערכת הדיוור האלקטרוני עשויה להיות כפופה אף לחיוב לפי הודעה או לחיובים בגין חריגות. לקבלת מידע נוסף על התעריפים, ראה סעיף 4 להלן ואת נספח התעריפים.
 • בשימושך במערכת לא תעשה שימוש בכל אופן ברשימות דיוור של צדדים שלישיים וכן לא תכין או תפיץ בכל צורה שהיא דוא”ל ספאם.
 • בשימושך במערכת תשתמש או תייבא רק רשימות תפוצה בהן כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת מראש לקבלת תכתובות ממך (“רשימות מבוססות הרשאה“).
 • ידוע לך כי לא כל הודעות הדוא”ל הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן.
 • כל הודעת דואר אלקטרוני שתישלח על ידך תוך שימוש במערכת חייבת להכיל ותכיל את קישור “הסרה מרשימת התפוצה” של אקטיב טרייל, המאפשר לנמען להסיר את עצמו מרשימת התפוצה שלך.
 • שימושך במערכת יהא בהתאם למגבלות על תוכן הודעות הדוא”ל והפעילויות כמפורט בהסכם זה.
 • הנך “השולח” ו “המפרסם” היחיד או המיועד (כהגדרת מונח זה בחוק CAN-SPAM Act of 2003 וכל הכללים שאומצו על פי חוק כזה או כל חוקי מדינה מקומיים או בינלאומיים) של כל הודעת דוא”ל שנשלחה על ידך באמצעות שימוש במערכת. הנך מתחייב לציין בבירור בכל הודעת דוא”ל שתשלח על ידך תוך שימוש במערכת כי הנך ה”שולח” ו “המפרסם”.
 • בשורת ה”מאת” של כל הודעת דוא”ל שתשלח על ידך באמצעות המערכת תצוין במדויק ובאופן לא מטעה זהות ארגונך, המוצר או השירות שלך.
 • שורת “הנושא” של כל הודעת דוא”ל שתשלח על ידך באמצעות המערכת לא תכלול כל תוכן מטעה לגבי הנושא הכללי של הודעת הדוא”ל.
 • כל הודעת דוא”ל שתשלח על ידך באמצעות המערכת תכלול את מענך התקף.
 • הנך מתחייב לאמץ ולמלא אחר מדיניות הפרטיות, אשר יתכן ותשונה מעת לעת על ידי אקטיב טרייל.
 • באם אתה משתמש במערכת באמצעות שירות או אתר אינטרנט של צד שלישי כלשהו (“שירות צד שלישי“), הנך מתחייב לקיים את הוראות תנאי שימוש אלו, למרות כל הסכמה שונה שיתכן ותהיה לך מול צד שלישי כאמור. לא ייעשה שימוש על ידך בשירות צד שלישי כאמור על מנת להתחמק מן המגבלות המפורטות בהוראות תנאי שימוש אלה.

3. המערכת ותמיכה

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש, כפי שיתוקנו על ידי אקטיב טרייל מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שאקטיב טרייל רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת (להלן: “ההסכם“), כולל, מדיניות פרטיות הלקוח של אקטיב טרייל (“מדיניות“) (אלא אם כן צוין אחרת, כל התייחסות להסכם תכלול אף את המדיניות). על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתרactivetrail.co.il(“האתר“) או במתן כל הודעה אחרת, אקטיב טרייל רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מן האספקטים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתר האינטרנט של אקטיב טרייל. המערכת תהא זמינה רק לאדם אשר כשיר ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת אינה זמינה לאנשים מתחת לגיל 18. אם אינך עומד בתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש במערכת. אם אתה משתמש במערכת כעובד בחברה, עלייך להיות מורשה לחייב את המעסיק שלך על ידי השימוש שלך במערכת. עליך למלא את טופס ההרשמה שבעמוד ההרשמה של אתר אקטיב טרייל על מנת להשתמש במערכת. בטופס ההרשמה עלייך לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמך. יתכן ותידרש מפעם לפעם לספק לאנשי השירות של אקטיב טרייל גישה מרחוק למחשבים ומערכות אחרות לצורך פתרון בעיות המתעוררות במהלך השימוש שלך במערכת; הנך מוותר בזאת על כל טענה לנזקים בשל בעיות שעלולות להתעורר כתוצאה מגישה כאמור, לרבות אך לא רק כל הפרעה או נזק שייגרם על ידי אקטיב טרייל או עובדיה.

במידה והשימוש או הגישה שלך למערכת הינו באמצעות שירות צד שלישי, הנך מסכים ומאשר כי אקטיב טרייל לא תישא באחריות או בחבות לכל פעולה של צד שלישי כאמור או בכל היבט או תוצאה של שירות צד שלישי שכזה. הנך משתמש בשירות צד שלישי כאמור על אחריותך בלבד. הנך מסכים ומאשר כי אקטיב טרייל רשאית להפסיק את יכולת ההתחברות של שירות צד שלישי כאמור למערכת בכל עת, עם או בלי הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקטיב טרייל, ומבלי שאקטיב טרייל תישא באחריות לנזקים מפעולה כאמור כלפייך או כלפי כל צד שלישי.

4. חבר מביא חבר

4.1       תוכנית “חבר מביא חבר” הינה תוכנית המאפשרת למשתמשי מערכת אקטיב טרייל לקבל תמורה בעקבות הפניית צד שלישי שיהפוך למשתמש בתשלום במערכת אקטיב טרייל, זאת בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

4.2       אקטיב טרייל תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי התוכנית בכל שלב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת.

4.3       כל משתמש פעיל במערכת אקטיב טרייל אשר יפנה לאקטיב טרייל צד שלישי (להלן: “המפנה”), שאינו משתמש במערכת אקטיב טרייל ושלא היה בעבר משתמש במערכת אקטיב טרייל, ואותו צד שלישי יהפוך למשתמש פעיל במערכת אקטיב טרייל במסלול של דמי מנוי חודשיים (להלן: “המופנה”), יהיה זכאי לקבל מאקטיב טרייל זיכוי בסך השווה ל- 25$ (להלן: “הזיכוי”). המפנה יוכל לעשות שימוש בזיכוי אך ורק לצורך קבלת זיכוי במסגרת מסלול של דמי מנוי חודשיים (לא ניתן יהיה לקבל כסף תמורת הזיכוי)

4.4       גם המופנה יהיה זכאי לקבלת זיכוי בסך השווה ל- 25$, אשר בו יוכל לעשות המופנה שימוש אך ורק לצורך קבלת זיכוי במסגרת מסלול של דמי מנוי חודשיים (לא ניתן יהיה לקבל כסף תמורת הזיכוי).

4.5       למען הסר ספק יובהר, כי המפנה והמופנה לא יהיו זכאים לקבל תמורה כלשהי במקרה בו המופנה הפך למשתמש במסלול שאינו מסלול של דמי שימוש חודשיים (למשל מסלול של תשלום לפי פעולה), כמו כן מובהר, כי המפנה והמופנה לא יהיה זכאים לעשות שימוש בזיכוי לקבלת הנחה במסלול שאינו מסלול של דמי שימוש חודשיים (למשל מסלול של תשלום לפי פעולה).

4.6       המפנה יקבל את הזיכוי באופן אוטומטי והוא יקוזז מן החיוב החודשי הבא של המפנה במערכת אקטיב טרייל. המופנה יקבל את הזיכוי באופן אוטומטי והוא יקוזז מן התשלום הראשון בו יחויב המופנה.

4.7       הזיכוי יהיה תקף רק במקרה שבו המופנה יישאר משתמש פעיל במערכת אקטיב טרייל למשך תקופה של 3 חודשים. ככל שהמופנה יחזור בו מהעסקה ו/או יבטלה לפני המועד האמור, וזאת מכל סיבה שהיא, יבוטל הזיכוי לאלתר והמפנה והמפונה יחויבו בתשלום בגובה הזיכוי שניתן להם.

4.8       הזיכוי הינו אישי, ניתן לעשות בו שימוש רק על-ידי המפנה והמופנה ולא ניתן להעבירו לצדדים שלישיים.

5. תוכנית שותפים

5.1       תוכנית השותפים הינה תוכנית שבמסגרתה יוכל משתמש של מערכת אקטיב טרייל לפרסם ולהציע את שירותי מערכת אקטיב טרייל לצדדים שלישיים (להלן: “השותף”) ובתמורה יהיה זכאי השותף לקבל תמורה מאקטיב טרייל בגין כל צד שלישי שהופנה לאקטיב טרייל על-ידי השותף ואשר הפך למשתמש פעיל במערכת הדיוור של אקטיב טרייל ובלבד שאינו לקוח של אקטיב טרייל ושלא היה לקוח שלה בעבר (להלן: “הלקוח המופנה”), והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

למען הסר ספק יובהר, כי לקוח שירכוש תוכנית אחרת, שאינה תוכנית של מערכת הדיוור – למשל תוכנית SMS, לא יזכה את השותף בתמורה כלשהי ולא ייחשב כלקוח מופנה בתוכנית השותפים.

5.2       אקטיב טרייל תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי התוכנית בכל שלב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת.

5.3       משתמש של מערכת אקטיב טרייל שירצה להצטרף לתוכנית השותפים יציע את מועמדותו (להלן: “מועמד”) ויהפוך לשותף רק לאחר שאקטיב טרייל תאשר את בקשתו. אקטיב טרייל תהיה ראשית לאשר ו/או לדחות כל בקשה להיות שותף וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק את החלטתה. אקטיב טרייל גם תהיה רשאית בכל שלב שהוא להודיע על ביטול אישור שניתן על-ידה לשותף, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקה כלשהי, והחל ממועד משלוח ההודעה על ביטול האישור לשותף, תבוטל השתתפותו של השותף בתוכנית.

5.4       כל מועמד ימלא טופס המכיל את פרטיו המלאים והמדוייקים כנדרש על-ידי המערכת, ככל שיתברר שמועמד החסיר פרטים מהותיים ו/או מילא פרטים שאינם נכונים תהיה רשאית אקטיב טרייל לבטל את שותפותו והמועמד לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי, גם לא תמורה בגין עמלות שכבר נצברו לזכותו.

5.5       השותף מתחייב ומצהיר, כי –

5.5.1   הוא  יבצע כל הוראה שאקטיב טרייל תוציא מעת לעת בקשר עם תוכנית השותפים ובקשר לדרכים ולאופן שבו תאפשר אקטיב טרייל לבצע את הפרסום.

5.5.2   הוא ימלא באופן מדוייק אחר הנחיות, הוראות ודרישות אקטיב טרייל ביחס לפרסום ויפעל באופן מיידי לביצוע כל הוראה ו/או דרישה שיקבל מאקטיב טרייל ביחס לפרסום.

5.5.3   כל המידע, התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתרו של השותף שייכים לו וזכויות היוצרים בהם הינם בבעלותו ו/או ניתן לו רישיון לעשות בהם שימוש וכי הוא בעל הזכות החוקית להפצת מידע ושירותים באתרו.

5.5.4   תוכן האתר והמדיה של השותף לא יקשר ו/או יפנה ו/או יכיל תוכן ו/או מידע כמפורט להלן:

5.5.4.1      תוכן המיועד למבוגרים בלבד, כגון, אך לא רק: תוכן פורנוגרפי וכד’;

5.5.4.2      תוכן המכיל שפה גסה ו/או תוכן גזעני ו/או פוגעני ו/או תוכן המסית לשנאה ו/או תוכן המשמיץ ו/או מהווה איום ו/או קורה לפגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי;

5.5.4.3      תוכן מכל סוג שהוא הפוגע או מפר זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני.

5.5.4.4      עבירות מחשוב לרבות מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פריצה למחשבים (Hacking) וכד’.

5.5.4.5     כל חומר בלתי-חוקי ו/או או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע ו/או מספק הוראות לביצוע ו/או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית על-פי חוקי מדינת ישראל.

5.5.4.6     תוכן הקורא לרכישת ו/או לצריכת סמים ו/או אלכוהול ו/או תרופות ו/או אתרי הימורים ו/או אתרי הגרלות.

5.5.4.7      כל תוכן אחר כפי שאקטיב טרייל תדרוש כי לא יהיה קיים באתר השותף מעת לעת.

5.6       השותף אינו רשאי למכור ו/או להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בזכויות שניתנו לו במסגרת התוכנית.

5.7       השותף מצהיר בזאת ומתחייב, כי הוא מכיר היטב ופועל לפי החוקים, התקנות והצווים בקשר עם פרסום ו/או הפצת מידע ברשת האינטרנט ובכלל. השותף לא ישלח דואר אלקטרוני ולא יפנה לצדדים שלישיים בניגוד להוראות החוק והדין. השותף מתחייב לפצות ולשפות את אקטיב טרייל בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהיה לצד שלישי כלשהו כלפי אקטיב טרייל עקב פעילותו והתנהלותו של השותף, וזאת מייד לאחר דרישתה הראשונה. מובהר, כי השותף יהיה אחראי באופן בלעדי לחוקיות פעילותו וכי לא תקום כל אחריות לאקטיב טרייל עקב פעילות השותף וכתוצאה מן הפרסומים שיעשה השותף.

5.8       עמלות:

5.8.1      השותף יהא זכאי לקבל עמלה בהתאם לתוכנית אליה הצטרף וזאת בתנאי שאקטיב טרייל אישרה לשותף את התוכנית שבחר השותף. ככל שלא אושרה לשותף התוכנית שבחר יקבל השותף את העמלה בהתאם לתוכנית שאושרה לו על-ידי אקטיב טרייל.

5.8.2   קיימות שלוש תוכניות אפשריות לתשלום עמלות:

5.8.2.1            נתח מההכנסות (rev-share) – על-פי תוכנית זו יהיה זכאי השותף לתשלום עמלה לפי אחוז שייקבע על-ידי אקטיב טרייל מתוך סך ההכנסות שיצמחו לאקטיב טרייל מן הלקוח המופנה וזאת למשך תקופה של שלוש שנים למן היום בו הופנה הלקוח על-ידי השותף

5.8.2.2            מחיר לכל הפנייה (cost per lead) – על-פי תוכנית זו יהיה זכאי השותף לתשלום עמלה בסכום קבוע שייקבע על-ידי אקטיב טרייל בגין כל לקוח מופנה שנרשם לקבלת שירותי אקטיב טרייל.

5.8.2.3            מחיר לכל עסקה (cost per acquisition) – על-פי תוכנית זו יהיה זכאי השותף לתשלום עמלה בסכום קבוע שייקבע על-ידי אקטיב טרייל בגין כל לקוח מופנה שנרשם לקבלת שירותי אקטיב טרייל והחל לשלם לאקטיב טרייל בגין מתן השירותים.

5.8.3   כל שותף יוכל להצטרף לתוכנית אחת או יותר והכל בכפוף לאישורה ולהסכמתה של אקטיב טרייל. אקטיב טרייל תהיה רשאית בכל שלב, מכל סיבה שהיא וללא מתן כל הודעה מוקדמת להעביר שותף בין תוכניות, לשנות את תנאי התוכניות ואת גובה העמלות שנקבעו וכן להפסיק את ההתקשרות עם השותף.

5.8.4   חישוב העמלות יבוצע מידי סוף כל רבעון קאלנדרי. ככל שהשותף הינו אדם פרטי יבוצע התשלום אליו לאחר ניכוי מס במקור כמחייב על-פי דין.

5.8.5   השותף לא יהיה זכאי לתשלום העמלה במקרה בו הלקוח המופנה ביטל את העסקה. במקרה שהעסקה עם הלקוח המופנה בוטלה לאחר שהשותף כבר קיבל את העמלה בגינה, יקוזז הסכום ששולם לשותף מתשלומים עתידיים שיגיעו לשותף, במידה והשותף לא יהיה זכאי לקבלת תשלומים עתידיים תהיה אקטיב טרייל זכאית לדרוש מהשותף את החזר התשלום העודף.

5.8.6   אקטיב טרייל תעביר לשותף את העמלה רק במועד בו ייצבר לזכותו של השותף סך העולה על 150$.

5.8.7   העמלות להן יהיה זכאי השותף הינן העמלות שנקבעו על-ידי מערכת אקטיב טרייל, זאת בהתאם לאמצעים הטכנולוגיים הקיימים במערכת ואשר רק באמצעותם יכולה אקטיב טרייל לעקוב אחר פעילות השותף ולוודא כי לקוח מופנה מסויים אכן הופנה על-ידי השותף. ככל שבמערכת אקטיב טרייל לא יהיה תיעוד כי לקוח מסויים הופנה על-ידי השותף לא יהיה זכאי השותף לקבל תמורה כלשהי בגין אותו לקוח.

5.8.8   ככל שתתגלה מחלוקת בין השותף לבין אקטיב טרייל בנוגע לגובה העמלות שלהן זכאי השותף, הרי שהמידע והנתונים המופיעים במערכת אקטיב טרייל יהיו הקובעים ויחייבו את הצדדים.

5.9       הצטרפותך כשותף למערכת לא תיצור כל יחסי שותפות בינך לבין אקטיב טרייל ו/או יחסי עובד מעביד ו/או נציגות ו/או שליחות. הינך מצהיר ומתחייב כי לא תציג את עצמך כשותף ו/או כשליח ו/או כמי שפועל מטעמה של אקטיב טרייל.

5.10    כל יתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו לעיל ולהלן יחייבו אף הם את השותף.

6. תקופת ניסיון ללא תשלום; תעריפים ותשלום

6.1 תעריפים עבור מערכת הדיוור האלקטרוני. לאחר השלמת תקופת הניסיון ללא תשלום או בחריגה מהמגבלה למנוי חינם, השימוש במערכת הדיוור האלקטרוני יהא כפוף לתשלום דמי מנוי חודשיים כפי שייקבעו על ידי אקטיב טרייל. במקרה של תשלום שלא אושר או בהעדר תשלום, תחסם הגישה למערכת עד לקבלת התשלום. התעריפים יחוייבו באופן חודשי בהתאם למחירון של אקטיב טרייל ועל פי שירותי המערכת בהם נעשה שימוש. תעריפי הודעות סמס משתנים ממדינה למדינה, בהתאם למדינת היעד אליה נשלחה ההודעה.

6.2 נספח תעריפים; הנחות. התעריף עשוי להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקטיב טרייל. אקטיב טרייל תעשה כמיטב יכולתה על מנת ליידעך בהודעת דוא”ל לפני הכניסה לתוקף של כל שינוי בתעריפים כאמור.

6.3 תשלום. הנך מאשר בזאת לאקטיב טרייל לחייב את כרטיס האשראי שלך או לשלוח לך חשבונית או לחייבך בכל אופן אחר בו תבחר במועד ההרשמה, וזאת על בסיס חודשי או שנתי קבוע החל ממועד סיום תקופת הניסיון ועד לסגירת החשבון שלך. אם מכל סיבה אקטיב טרייל לא תהא מסוגלת לחייב תשלום אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי שלך, אקטיב טרייל תנסה להודיעך כאמור בהודעות דוא”ל והחשבון שלך יושבת עד לקבלת התשלום. סכומים ששולמו עבור ההתקנה של המערכת אינם ניתנים להחזרה.

6.4 אקטיב טרייל רשאית להפסיק בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תכנית ה”חינם לתמיד”, את תוכנית הניסיון לתקופה מוגבלת ו\או כל תוכנית אחרת לרבות ביטול התכנית למשתמשים שנרשמו אליה בעבר וזאת בהודעת אימייל מוקדמת של 30 מראש.

 7. דואר אלקטרוני, נוהגי הרשאה, אירוח תמונה ותוכן אסור

 

7.1 ביטול הרשאה – Opt Out. כל הודעת דואר אלקטרוני שתשלח באמצעות המערכת תכיל קישור “הסרה מרשימת הדיוור” המאפשר לנמענים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה שלך. הנך מאשר ומסכים כי לא תסיר, תנטרל או תנסה להסיר או לנטרל קישור כאמור.

 

7.2 נוהגי הרשאה. בשימושך במערכת הנך מסכים לייבא או להשתמש בכל דרך אחרת רק ברשימות מבוססות הרשאה כהגדרתן לעיל, ובהתאם לכל דין. הנך מתחייב בזאת כי לא תעשה שימוש במערכת בכל רשימות תפוצה אחרות. במידה ועשית שימוש במאפיין האקטיב טרייל המאפשר לך לבקש מן הנמען אישור שהנך רשאי לשלוח לו או לה הודעות דוא”ל, והנמען לא הגיב או לא הגיב בחיוב לבקשה כזו, אתה מסכים שלא לשלוח הודעות דוא”ל לנמען זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים שלא לעשות שימוש במערכת לצורך משלוח הודעת דוא”ל מסחרית (כמשמעות מונח זה ב CAN-SPAM Act 2003) לכל אדם אשר התנגד בכל צורה לקבלת הודעות מסוג זה ממך או מאדם אחר אשר בשמו אתה פועל. אינך רשאי לשלוח לרשימות תפוצה, קבוצות דיון, או כתובות דוא”ל זבל. אינך רשאי להעתיק תבנית של אקטיב טרייל או כל פיצ’ר או פונקציונליות אחרת מהמערכת ולהשתמש בהן לכל מטרה אחרת מאשר שליחת הודעות דואר אלקטרוני באמצעות המערכת. הודעות דוא”ל אשר הנך שולח באמצעות המערכת עלולות להפיק תלונות ספאם מן הנמענים; הנך אחראי להבטיח כי קמפיין הדיוור האלקטרוני שלך לא ייצור מספר תלונות ספאם העולה על המקובל בתעשייה. אקטיב טרייל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקבע באם רמת תלונות הספאם שחולל הקמפיין שלך הינן במסגרת המקובל בתעשייה, וקביעתה תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין על פי הסכם זה. אקטיב טרייל תביא לסיום את שימושך במערכת שלה, במידה וייקבע על ידי אקטיב טרייל כי רמת תלונות הספאם אשר חולל הקמפיין שלך הוא גבוה יותר מהמקובל בתעשייה.

 

7.3 הערות שוליים. אתה מאשר ומסכים כי בכל הודעת דוא”ל שתשלח על ידך באמצעות המערכת , אקטיב טרייל תהא רשאית להוסיף הערת שוליים מזהה כגון “מערכת דיוור אלקטרוני של אקטיב טרייל”, “מופעל על ידי אקטיב טרייל” או כל הודעה דומה.

 

7.4 תוכן אסור. השימוש באתר האינטרנט או במערכת של אקטיב טרייל אסור על ידי כל אדם או ישות אשר:

 

7.4.1 מספק, מוכר או מציע למכור כל אחד מן המוצרים או תכנים הבאים (או שירותים הקשורים לאמור): פורנוגרפיה או כל מוצר מיני פורנוגרפי האסור על פי החוק, לרבות אך לא רק מגזינים, וידאו ותוכנות; שירותי ליווי; סחורות בלתי חוקיות; סמים או תרופות לא חוקיות; תוכנות מחשב פיראטיות; הוראות כיצד להרכיב או לייצר פצצות, רימונים או כלי נשק אחרים.

7.4.2 מציג או משווק חומרים המנצלים ילדים, או מנצל ילדים תחת לגיל 18 בכל דרך אחרת.

7.4.3 מספק, מוכר או מציע שירותים, מוצרים או תכנים הקשורים לרוב עם דוא”ל ספאם מסחרי, כגון מכירות פרמצבטיות מקוונות או ישירות, כולל אך לא מוגבל לבריאות או תפקוד מיני; עסקי עבודה מהבית; ניהול כספים או אשראי, כולל אך לא רק תיקון אשראי, הצעות פריסת חובות וטיפים למניות ומסחר במניות; הצעות מימון למשכנתאות; קידום מכירות של DJ, מועדוני לילה ואירועים; ושירותי הימורים למיניהם, לרבות אך לא רק פוקר , משחקי קזינו, מירוצי סוסים וכלבים, ואירועי ספורט של ליגת המכללות או הליגה המקצועית.

7.4.4 מספק חומר פוגע בעליל, כולל ביטויים בוטים של צרות אופקים ודעות קדומות, גזענות, שנאה או ניבולי פה חריפים, או מפרסם כל חומר שהינו תועבה, זימה, אלים באופן מוגזם, מטריד או כל תוכן אחר המעורר התנגדות מעצם טבעו.

7.4.5 מפרסם או חושף פרטי זיהוי אישיים או מידע פרטי על ילדים ללא הסכמתם (או הסכמת הוריהם במקרה של קטין).

7.4.6 מוכר או מקדם כל מוצר או שירות שאינם חוקיים במקום שבו התוכן מפורסם או מתקבל.

7.4.7 מחדיר וירוסים, תולעים, קוד מזיק ו / או סוסים טרויאניים.

7.4.8 מקדם, משדל או משתתף במשחקי פירמידה או בעסקי שיווק רשתי או רב שכבתי (MLM), כולל אך לא מוגבל להצעות לעבודה מהבית המקדמות רעיונות של “התעשרות מהירה”, “בנה את העושר שלך” או “עצמאות פיננסית”.

7.4.9 עוסק בפעילות של הוצאת דיבה, לשון הרע, או שהינה מאיימת, מטרידה או שערורייתית.

7.4.10 מפרסם תכנים התומכים, מקדמים או מעודדים בכל דרך אחרת אלימות כנגד ממשלות, ארגונים, קבוצות או יחידים או המספק הדרכה, מידע או סיוע בגרימת או ביצוע פעולות אלימות שכאלה.

7.4.11 מספק תוכן, כולל תמונות, השייך לסופרים, אמנים, צלמים או אמנים אחרים ללא הסכמה מפורשת בכתב של בעל התוכן.

7.5 הזכות לחסום גישה. אקטיב טרייל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לחסום באופן מיידי את הגישה שלך למערכת ללא החזר כספי אם לדעת אקטיב טרייל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הפרת כל אחת מהמדיניות המפורטות לעיל או בכל מקום אחר בהסכם זה.

8. הגבלות ואחריות

 

8.1 העדר זכויות בתוכנה. זהו הסכם לשירותים ומתן גישה לאתר אינטרנט זה, והינך מאשר כי אינך מקבל רישיון לשימוש בכל תוכנה באמצעות הסכם זה. הנך מתחייב כי לא תבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת (“התוכנה“), וכמו כן לא תסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או התוכנה, תשנה, תתרגם או תיצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או התוכנה, או תעתיק, תפיץ, תמשכן, תמחה, או תעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בתוכנה.

אלא אם אתה משווק מורשה או זכיין של המערכת, אינך רשאי להציג, להעתיק, לשכפל או להפיץ את התוכנה, כל רכיב ממנה, כל תיעוד המסופק בקשר עם המערכת או התוכנה, או כל תוכן, לרבות אך לא מוגבל לניוזלטרים, שהופצו אליך על ידי אקטיב טרייל בקשר עם המערכת. הפרת התחייבויות אלו על ידך עלולה להביא לסיומו של הסכם זה.

8.2 ציות לחוקים, ניטור. הנך מתחייב לעשות שימוש במערכת רק בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין החל, בין אם מקומי או בינלאומי (כולל אך לא רק מדיניות וחוקים הנוגעים למשלוח דוא”ל ספאם, פרטיות, זימה, או לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וחוקי רישום מגן של כתובות דוא”ל של ילדים). למרות שאקטיב טרייל אינה מחויבת לפקח על תוכן שמסופק על ידך או על השימוש שלך במערכת, אקטיב טרייל רשאית לעשות זאת וכן רשאית לחסום כל הודעות דוא”ל, להסיר כל תוכן כאמור או לאסור על כל שימוש במערכת שלדעת אקטיב טרייל עלול להיות (או נטען להיות) תוך הפרה של האמור לעיל.

8.3 שיפוי. הנך מתחייב בזאת לשפות את אקטיב טרייל ואת שותפיה העסקיים, מעניקי הרשיונות לה, ספקים, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מפיצים וסוכנים של אקטיב טרייל בשל כל נזקים, הפסדים, התחייבויות, פשרות והוצאות (כולל אך לא רק הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות) בקשר עם כל תביעה או דרישה (א) הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, (ב) הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא”ל שהופצו על ידך באמצעות המערכת או (ג) הנובעת בכל דרך אחרת או קשורה לשימוש שלך במערכת. בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי לאקטיב טרייל יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

8.4 המידע שלך. בשימוש בתכונות המערכת השונות, אתה עשוי לספק לאקטיב טרייל מידע אודות עצמך או המעסיק שלך (כגון שם, פרטים ליצירת קשר, או מידע רישומי אחר). אקטיב טרייל עשויה להשתמש במידע זה וכל מידע טכני אודות השימוש שלך במערכת על מנת להתאים את החומרים המוצגים לך על ידה, להקל על התנועה שלך באמצעות המערכת או לתקשר איתך. אם הגעת למערכת דרך שותף שיווק של אקטיב טרייל,אקטיב טרייל עשויה לשתף את המידע שלך עם שותף שיווק זה ושותף שיווק זה עשוי לשתף מידע הקשור אליך עם אקטיב טרייל. פרט לאמור לעיל, אקטיב טרייל לא תספק את המידע שלך, כולל פרטי ההתקשרות ופרטי החשבון שלך לצדדים שלישיים, אשר לא מורשים על ידך לקבל מידע מסוג זה, למעט (א) כפי שנדרש על פי חוק או צו בית משפט, או מתוך אמונה בתום לב, כי פעולה זו דרושה כדי לעמוד בדרישות החוק או צו בית משפט או (ב) אם החשבון שלך באקטיב טרייל נסגר בשל דוא”ל ספאם אשר נשלח מחשבון האקטיב טרייל שלך. אקטיב טרייל לא תמכור או תשכיר את רשימות אנשי הקשר שלך לכל צד ג’ ללא רשותך, ואקטיב טרייל מאשרת את בעלותך ברשימות אנשי הקשר שלך. במידה ואקטיב טרייל תתקן או תשנה את המדיניות המתוארת במשפט הקודם, היא תספק לך הודעה מראש בקשר עם תיקון כאמור.

8.5 שמירת המידע בחשבונך. אקטיב טרייל תשמור את המידע בחשבונך למשך 3 שנים אחורה, למעט רשימות הנמענים וכן הסרות ותלונות אשר יישמרו ללא הגבלת זמן כל עוד החשבון פעיל. אקטיב טרייל אינה מתחייבת למחוק מידע בחשבון שאינו פעיל, אך הלקוח יוכל לבקש את מחיקת החשבון על כל המידע הקיים בו בכל רגע על ידי פניה בכתב ל- support@activetrail.net 

8.6 זכויות הקניין הרוחני בתוכן. הנך מתחייב בזאת שלא להעלות או להעביר כל רשימות אנשי קשר, תקשורת או תוכן מכל סוג שהוא לאתר אינטרנט זה או בקשר עם המערכת, אשר מפר או פוגע בזכויות של כל צד ג’. על ידי הגשת רעיונות, המצאות, או תוכן לאתר אינטרנט זה או שימוש בהם בקשר עם המערכת, אתה מסכים כי הגשה כאמור אינה סודית לכל דבר ועניין. בכל מקרה של הגשה כאמור, הינך מתחייב בזאת כי לא תשלח או תעביר לאקטיב טרייל או לכל צד שלישי באמצעות המערכת, כל תקשורת או תוכן הפוגעים או מפרים זכויות כלשהן של צד כלשהו. בהגשת מידע עסקי, רעיונות, המצאות או תוכן לאקטיב טרייל באמצעות הדואר האלקטרוני, אתה מאשר כי הגשה כאמור אינה סודית לכל דבר ועניין. בכל הגשה לאתר זה ובשליחת מידע עסקי, רעיונות, המצאות או תוכן לאקטיב טרייל באמצעות הדואר האלקטרוני, אתה מעניק לאקטיב טרייל באופן אוטומטי- או מתחייב כי בעל התוכן או הקנין הרוחני העניק במפורש – רשיון שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, נצחי, בלתי הדיר וכלל עולמי להשתמש, להעתיק, ליצור עבודות נגזרות, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג תוכן זה בכל דרך.

הינך מתחייב כי לא תעלה או תשלח כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

ביטול עסקה:

באפשרות לקוח פרטי שהינו “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 – לבטל את העסקה כמפורט להלן:

ביטול עסקת מנוי חודשי מתחדש  – המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול חודשי מתחדש מכל סיבה שהיא ובכל רגע על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את החיוב החודשי הקרוב וכל אלה שאחריו.  

ביטול עסקה שנתית –  המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול שנתי מתחדש מכל סיבה שהיא ובכל רגע על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את החיוב השנתי הקרוב וכל אלה שאחריו. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש בחלק היחסי מיום קבלת הודעת הביטול ועד תום ההסכם וזאת על פי חישוב מספר החודשים שנותרו. החיוב יחושב באופן יחסי על פי מחירון חודשי של מנוי “חודשי מתחדש” באותו מסלול רלוונטי (על פי מספר הנמענים).

ביטול עסקת בנק דיוורים – המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול בנק דיוורים מכל סיבה שהיא במהלך 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את העסקה. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש בחלק היחסי מיום קבלת הודעת הביטול ועד תום ההסכם וזאת על פי חישוב סך השימוש בפועל (מס. מיילים שנשלחו) לפי מחיר למייל של 0.12 ₪.

ביטול עסקת בנק SMS – המשתמש יוכל לבטל עסקה במסלול SMS מכל סיבה שהיא במהלך 12 החודשים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על ידי פנייה בכתב למייל – support@activetrail.net או במרכז התמיכה בטלפון מספר: 03-6885050. תוך עד שלושה ימים מיום קבלת המייל, אקטיב טרייל תבטל את העסקה. בנוסף, אקטיב טרייל תזכה את המשתמש בחלק היחסי מיום קבלת הודעת הביטול ועד תום ההסכם וזאת על פי חישוב סך השימוש בפועל (מס. המסרונים שנשלחו) לפי מחיר למסרון של 0.03 ₪.

ביטול עקב אי שימוש – ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים עקב אי שימוש מוחלט במערכת (לא נשלחו דיוורים ו\או מסרונים ו\או עלו לאוויר דפי נחיתה וכל שירות או פיצ’ר אחר) תוך 14 ימים מיום חתימת ההסכם. כמו כן, באם הצרכן (משתמש פרטי) יבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, חברת אקטיב טרייל תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירותים הנבחרים שהוזמנו על ידו או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

החזרת כספים – אופן החזרת הכספים ללקוח תתבצע באמצעי שתבחר החברה כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.

9. תוקף ההסכם

הנך רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכל עת על ידי התקשרות לשירות הלקוחות של אקטיב טרייל. לא יינתנו החזרים על עמלות ששולמו. אתה אחראי על סגירת החשבון שלך והבאת הסכם זה לסיומו ואקטיב טרייל לא תהא אחראית לכל מחדל שלך בקשר עם סגירת החשבון שלך והבאת הסכם זה לסיומו כאמור או לכל חיובים בכרטיסי אשראי ועמלות אשר בהן תחוב כתוצאה ממחדל כאמור.

 

אקטיב טרייל רשאית להביא הסכם זה לסיומו ו/או לבטל את המערכת, לבטל את החשבון שלך או לשנות בו את הסטטוס כך שיהא לא פעיל, והכל בכל עת, עם או בלי סיבה, ועם או בלי הודעה מוקדמת. אקטיב טרייל לא תחוב כלפייך או כלפי כל צד שלישי בשל כל פעולה כאמור.

לאקטיב טרייל שמורה הזכות לסגור חשבונות שלא בוצעה בהם פעילות במשך 12 חודשים. הלקוח מסכים ומבין כי במקרים אלה כל נתוני החשבון והמידע האגור בו ימחקו לצמיתות ולא תהא ללקוח זכאות להחזר כספי בגין יתרות קרדיטים לא מנוצלות. 

10. אחריות, תרופות

השימוש במערכת וכל הסתמכות על ידך על המערכת, כולל כל פעולה שננקטה על ידך בשל השימוש או הסתמכות כאמור, הינו על אחריותך בלבד. אקטיב טרייל אינה מתחייבת כי המערכת תהיה ללא תקלות או שגיאות, וכן, אין היא נותנת כל התחייבויות באשר לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש במערכת. המערכת מסופקת “AS IS” ואקטיב טרייל מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה.

הסעד היחיד והבלעדי שלך לכל כשל של המערכת כאמור תהא הפעלת מאמצים סבירים ע”י אקטיב טרייל כדי להתאים או לתקן את המערכת.

11. הגבלת אחריות

במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, בשום נסיבות שהן ועל פי כל תיאוריה משפטית, דיני נזיקין, דיני חוזים או כל דין אחר, אקטיב טרייל או כל אחד מספקי השירות שלה, שותפים עסקיים, ספקי מידע, ספקי החשבונות, בעלי רישיון, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדים, מפיצים או סוכנים (יכונו להלן בסעיף זה “אקטיב טרייל“) לא ישאו בכל אחריות כלפייך או כלפי כל אדם אחר לכל נזקים כספיים, בין אם נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים, או נזקים בשל הסתמכות, אף אם אקטיב טרייל קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפס”ד חלוט כי אקטיב טרייל תחוב בנזקים כאמור כלפייך מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת], אחריות אקטיב טרייל כלפייך בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה וכך שלא תעלה על הסכום ששילמת בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו לך על ידי אקטיב טרייל במהלך אותם 12 חודשים.

12. שם משתמש וסיסמה

הנך אחראי על אבטחת החשבון שלך, הסיסמאות והקבצים. אקטיב טרייל תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבונך, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה שלך באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש לך גישה למערכת, אם בכלל. לאקטיב טרייל אין כל ידע על המבנה הארגוני שלך באם אתה נרשם למערכת כישות, או על הקשרים האישיים שלך באם אתה אדם. אקטיב טרייל לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים שלך באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך.

13. שונות

13.1. במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר (“הערכאה המשפטית”) כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והוראה זו תוגבל או תבוטל למידה המינימלית הנדרשת על מנת שיתר הסכם זה יישאר בתוקף מלא ואכיף.

13.2 אקטיב טרייל ואתה מסכימים כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורות, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה . אקטיב טרייל תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כויתור על זכות או סעד כאמור.

13.3. הסבה. הסכם זה ניתן להסבה על ידי אקטיב טרייל לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכש את הבעלות או זכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.

13.4. הדין החל, סמכות שיפוט. כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו. הוראות סעיף זה ישרדו את סיומו של הסכם זה. במידה ותידרש פעולה משפטית על מנת לאכוף את הוראות הסכם זה, הצד הזוכה יהיה זכאי להוצאות ושכ”ט עו”ד סביר בנוסף לכל סעד אחר שאותו צד עשוי להיות זכאי לו.

13.5. כוח עליון. אף צד להסכם זה לא ישא באחריות לביצוע כל התחייבות על פי הסכם זה במידה ועמידה בהתחייבות כאמור נמנעה בשל נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, טרור, חבלה, מהומות, שביתה, השבתה, שיטפון או אסונות טבע אחרים, או תקנות ממשלה לאומית או מקומית. עם סיום נסיבות כאמור, יחדש צד כאמור ללא דיחוי את מילוי התחייבויותיו לרבות כל ההתחייבויות אשר קיומם נמנע בשל נסיבות כוח עליון כאמור.

13.6. הלקוח מאשר לספק לשלוח דיוור פרסומי בנושאים שונים כגון עדכונים, שיפורים, מבצעים, טכנולוגיות ושותפים עסקיים מעת לעת, לבעלי התפקיד השונים הפועלים בחשבון נשוא הסכם זה.

 

אם יש לך שאלות בקשר עם הזכויות וההגבלות שלעיל, אנא צור קשר עם אקטיב טרייל בדוא”ל support@activetrail.net

(*) תנאי השימוש וההנחיות באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.